– opracowanie kilku studiów wykonalności dla MŚP o wartości od 100 tys. do ponad 1,5 mln EUR w branżach: ochrony zdrowia; budownictwie, usługach i handlu hurtowego oraz opracowanie kilkunastu biznesplanów dla nowych przedsięwzięć MŚP;

 zarządzanie podmiotami prawa handlowego na poziomie średniego i wyższego szczebla, w tym ogólnopolską grupą zakupową ( łącznie 19 lat);

 zarządzanie rozwojem handlu hurtowego w regionie południowej Polski;

– realizacja usług kontrolingowych dla przedsiębiorstwa produkcyjnego w branży elektrotechnicznej;

– opracowanie wieloletnich programów lojalnościowych dla firm handlu hurtowego artykułami przemysłowymi, w tym prekursorskiego systemu premiowego klienta opartego na bankowym systemie kart bankomatowych ( funkcjonującego blisko 2 lata );

– opracowanie ocen menadżerskich opartych na analizach wskaźnikowych z zakresu rachunkowości zarządczej dla kilkunastu firm;

– opracowanie kilku pracowniczych systemów motywacyjnych dla firm handlu hurtowego (2 ) i usług informatycznych ( 1 )

– opracowanie procesu wdrożenia zmian organizacyjnych firmy w sferze obsługi handlowej branży budowlanej;

 audity kadrowe struktur handlowych w przedsiębiorstwach handlu hurtowego;

 szkolenia z zakresu zarządzania zespołami, technik sprzedaży i negocjacji handlowych. komunikacja interpersonalna, tworzenie systemów motywacyjnych;

 zarządzanie wieloosobowymi zespołami pracowniczymi struktur: handlowych,  kalkulacyjnych, obsługi sprzedaży;

– zorganizowanie platformy biznesowej dla kilku mikroprzedsiębiortw,

 audyty technologiczne zgonie z wytycznymi podręcznika Oslo dotyczącymi danych innowacji;

 kierowanie projektem związanym z zorganizowaniem i uruchomieniem podmiotu produkcyjno – handlowego w branży metali kolorowych;

 zorganizowanie sieci hurtowni handlu hurtowego w branży drzewnej, elektrotechnicznej, metalowej i specjalistycznej.