Zaznacz stronę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku w wypełnieniem formularza, w celu udzielenia bezpłatnej konsultacji drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Administratorem danych osobowych jest Marian Nocoń prowadząca działalność gospodarczą – Usługi Menadżerskie i Ekonomiczne Marian Nocoń z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-871 , ul. Tysiąclecia 78. (do zaznaczenia) Niniejsze zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Informacje o Administratorze, przetwarzaniu danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach znajdują się w  (rozwijanej lub osobnej podstronie):

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZGODA
Zgodnie z art. 13 ust.1 w zakresie danych zebranych od osoby oraz 14 ust. 1 w zakresie danych zebranych od innych osób zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych jest Marian Nocoń prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Menadżerskie i Ekonomiczne Marian Nocoń z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy 40-871 , ul. Tysiąclecia 78. NIP: 634-126-21-58, e-mail: m.nocon@interia.pl
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych
Celem przetwarzania jest uzyskanie bezpłatnej konsultacji na wsparcie lub usługi rozwojowe realizowane przez Administratora
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi poligraficzne usługi, oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO);
do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania (art. 17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora,
do cofnięcia zgody w każdym momencie; (art. 7.3 RODO)
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej przez okres realizacji konsultacji, a w przypadku skorzystania z usług Usługi Menadżerskie i Ekonomiczne Marian Nocoń do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować ­się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia w następujący sposób:

Listownie ul. Stawki 2, 00193 Warszawa
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;